Applications for District Court

वतन खुलाएको

बयान गराइपाऊँ

हाजिर गराई वयान गराइपाऊँ

दस्तुर दाखिला गरेको

गुज्रेको तारिख थामिपाऊँ

गुज्रेको म्याद थामिपाऊँ

यथास्थीतिमा राखिपाऊँ

कारणी उपस्थित गराएको

बेरीतको म्याद बदर गरिपाऊँ

निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइपाऊँ

सक्‍कल लिखत पेस गरेको

साक्षी हाजिर गराई बकपत्र गराइपाऊँ

संशोधन गरिपाऊँ

मुद्दा फिर्ता गरिपाऊँ

मुद्दा मुलतबीमा राखिपाऊँ

मुद्दा मुलतबीबाट जगाइपाऊँ

अदालती शुल्क पछि बुझाउने गरी सुविधा पाऊँ

तामेलीमा राखिपाऊँ

छुट प्रमाण पेस गरेको बारे

फैसला/आदेश संशोधन गरिपाऊँ

तारिखमा नबस्ने अनुमति पाऊँ

धरौट तारेख पाऊँ

बढी बुझाएको अदालती शुल्क फिर्ता पाऊँ

थुनामा परेको जानकारी बारे

मिलापत्रको जानकारी गराइपाऊँ

सम्पत्ति रोक्का राखी बिगो भराइपाऊँ

सम्पत्ति रोक्‍का राखिपाऊँ

मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ

मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधन / बदर गरिपाऊँ

दर्ताद्वारा विवाह गराइपाऊँ

संरक्षक प्रमाणित गरिपाऊँ

संरक्षक नियुक्त गरिपाऊँ

माथवर नियुक्त/ प्रमाणित गरिपाऊँ

धर्मपुत्र /धर्मपुत्री राख्न पाउँ/अनुमति पाऊँ

गुठी सञ्चालक नियुक्त गरिपाऊँ

दशीको सामान फिर्ता पाऊँ

शारीरिक जाँच गरिपाऊँ

मुद्दा सकार गर्न अनुमति पाऊँ

मुद्दाको कारबाही रोकिपाऊँ

गुज्रेको तारिख थामिपाऊँ.

बिगो क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकमबापत कैद गरिपाउँ

बढी रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरिपाऊँ

रकम भुक्तान गरी कैदबाट छुटकारा पाऊँ

श्रव्य दृश्यमार्फत साक्षी बुझिपाऊँ

घा जाँच गराइपाऊँ

हाजिर हुने अर्को म्याद पाऊँ

साक्षीको सुरक्षा प्रबन्ध गरिपाऊँ

वारेस बदर गरी तारिख सकार गरिपाऊँ

वारिस नियुक्ति गर्न अनुमति पाऊँ

प्रमाण पेस गर्न अनुमति पाऊँ

फैसला कार्यान्वयन स्थगित गरिपाऊँ

अदालती शुल्क भराइपाऊँ

चलन हटक गरेकोले पुन चलन चलाइपाऊँ

रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरिपाऊँ

धरौटी रकम फिर्ता पाऊँ

अदालती शुल्क फिर्ता पाऊँ

जेथाको सट्टा नगद धरौटी दाखिला गरिपाऊँ

जरिवानाको रकम फिर्ता पाऊँ

जेथा परिर्वतन गरिपाऊँ

नगद धरौट जम्मा गरेको

बैंक जमानत दिइएको